A2011-45 – Rema 1000 AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.10.2011

Klager ber Konkurransetilsynet om å gi en rettslig vurdering om Rema 1000 AS’ utsalgspris på jordbær kan være brudd på konkurranseloven.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av denne saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil kreves for å ta endelig stilling til om forbudsbestemmelsene i konkurranseloven er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.