A2012-9 – Ruteretur AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.06.2012

PCB Sanering AS klager Ruteretur AS inn for Konkurransetilsynet for brudd på konkurranseloven § 11. Det er i klagen vist til markedssituasjon innenfor innsamling og destruksjon av PCB holdige isolerglassruter og Ruteretur AS sin ny operasjonssystem innen returmarkedet for kasserte PCB-holdige isolerglassruter.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.

Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak. I tråd med ovennevnte prioriteringshensyn, finner tilsynet ikke grunn til å gi påpekning i nærværende sak. Anmodningen om påpekningen avslås derfor.