A2000-23 – Schlumberger Limited – Baker Hughes Incorporated

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.11.2000

Det var ikke grunnlag for å gripe inn mot Schlumberger Limited og Baker Hughes Incorporateds opprettelse av felleforetaket Western Geco, som skal drive med innhenting av seismiske data (overflateseismikk) og tilknyttet prosessering.

Vi viser til Deres brev av 13. oktober 2000 hvor De på vegne av Schlumberger Limited og Baker Hughes Incorporated meldte avtalen av 6. september 2000 om opprettelse av fellesforetaket Western GECO etter konkurranseloven (krrl.) § 3-11 syvende ledd. Schlumberger og Baker Hughes vil eie henholdsvis 70% og 30% av det nye selskapet, som skal drive med innhenting av seismiske data (overflateseismikk) og tilknyttet dataprosessering.

Basert på den informasjon vi har mottatt og de undersøkelser vi har foretatt i sakens anledning, har vi ikke funnet at ervervet medfører slike endringer i konkurranseforholdene at det gir grunnlag for en nærmere vurdering etter krrl. § 3-11

.