A2000-15 – Statkraft SFs kjøp av aksjer i Hedmark Energi AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.06.2000

Statkrafts erverv av aksjer i HEAS ble ikke ansett å medføre slike endringer i konkurranseforholdene i kraftmarkedet at Konkurransetilsynet grep inn i medhold av konkurranseloven.

Konkurransetilsynet viser til Deres henvendelse på vegne av Statkraft SF (Statkraft) datert 14. april 2000 vedrørende erverv av aksjer i Hedmark Energi AS (HEAS).

Basert på en vurdering av partenes nåværende andeler i de berørte markeder har vi ikke funnet at Statkrafts erverv av aksjer i HEAS medfører slike endringer i konkurranseforholdene at det gir grunnlag for en nærmere vurdering etter konkurranseloven § 3-11.

I forbindelse med Deres oversendelse 19. mai i år av avtaler om Statkrafts erverv av aksjer i Skiensfjordens kommunale kraftselskap AS og Vestfold Kraft AS, gjør vi oppmerksom på at vi vil foreta en nærmere analyse av Statkrafts ekspansjonsplaner og vekststrategi i lys av den pågående konsolideringsprosessen i markedene for elektrisk kraft.