A2011-30 – Tussa Nett AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.06.2011

Småkraftforeninga mener at Tussa Nett holder tilbake informasjon om nettkapasitet vedrørende Sulafjordsforbindelsen og at dette fører til at småskalaprodusenter i området holdes ute av markedet. Småkraftforeninga viser også til at tilliten til Tussa Nett sin nøytralitet svekkes, ettersom foretaket er tett forbundet med kraftprodusenten Tussa Energi AS. Videre gjør Småkraftforeninga gjeldende at Tussa Nett misbruker sin dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt en klage fra Småkraftforeninga på samme forhold, og har avsluttet saksbehandlingen uten å ha konstatert at det foreligger en overtredelse av energiloven.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også tatt hensyn til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.

I tillegg er det lagt vekt på at forholdet som er beskrevet i brevet til tilsynet synes å være regulert i energiloven med tilhørende forskrifter.