Veiledning – fusjonskontrollregler på Statens pensjonsford utlands (SPU) eiendomsinvesteringer i utlandet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §9(2) Veiledningsplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.11.2011

Konkurransetilsynet gir Norges Bank veiledning om forholdet mellom konkurranselovens geografiske virkeområde i § 5 første ledd og om reglene for meldeplikt i lovens kapittel 4. Veiledningsbehovet er knyttet til rekkevidden av norske fusjonskontrollregler på Statens pensjonsfond utlands (SPU) eiendomsinvesteringer i utlandet.

Den alminnelige meldeplikten etter § 18 vil være begrenset til tilfeller hvor vilkårene i § 5 er oppfylt, da slik at det ikke vil foreligge meldeplikt dersom den aktuelle foretakssammenslutningen ikke har eller er egnet til å ha virkning her i riket. Veiledningen belyser også det nærmere innholdet i vilkåret i § 5 første ledd.