Presiserende tolking av forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og § 3-2 for drosjesentraler

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §9(2) Veiledningsplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.12.2004

Konkurransetilsynet presiserer at dispensasjonen til pris- og anbudssamarbeid for drosjesentraler gjelder kun for ordinære sentraler. Sammenslutninger av flere sentraler har ikke adgang til å samarbeide under forskriften. Det avgjørende for om et samarbeid vil falle inn under dispensasjonen er de faktiske forhold, ikke sammenslutningens navn. Det forhold som vil avgjøre dispensasjonsadgangen er om det faktisk er tale om et samarbeid mellom flere ordinære sentraler. I den grad en fylkesdekkende drosjesentral i realiteten er en sammenslutning av/et samarbeid mellom to eller flere ordinære drosjesentraler, vil samarbeidet ikke falle inn under dispensasjonen.