Océ Norge AS – Thrane Printing Systems AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Printing systems. Storformatløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Océ Norge AS (org.nr. 918355456), oppkjøp av Thrane Printing Systems AS (org.nr. 878626362)