Konkurransetilsynet får fullt medhold i Telenor-saken

Gulating lagmannsrett har gitt Konkurransetilsynet medhold i at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet og opprettholder gebyret på 788 millioner.

Lagmannsretten konkluderer i sin avgjørelse med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge, og på den måten begrenset muligheten for en konkurrent i å etablere seg. Dette er en alvorlig overtredelse av konkurranseloven. Telenor som dominerende aktør har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke begrenser konkurransen.

– Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, på samme måte som Konkurranseklagenemnda tidligere har gjort. Markedet for mobiltjenester er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Gebyrets størrelse gjenspeiler at Telenor har en betydelig omsetning i markedet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Norge har vært ett av svært få land i Europa med bare to mobiloperatører som har egne landsdekkende mobilnett, med Telenor som den dominerende aktøren. Mobiloperatører uten eget landsdekkende nett må leie tilgang i Telenors eller Telias nett. På grunn av manglende konkurranse er det norske markedet fremdeles regulert. Etablering av et tredje mobilnett har derfor vært sentralt for å oppnå økt konkurranse i det norske mobilmarkedet.

Mål om å begrense utbygging
Fra 2007 startet Network Norway byggingen av et tredje mobilnett sammen med Tele2. I utbyggingsperioden kjøpte Network Norway tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ennå ikke var bygget.

I 2010 endret Telenor vilkårene i avtalen med Network Norway om leie av Telenors nett, og det er disse endringene som er bakgrunnen for overtredelsen av konkurranseloven. Gjennom den nye avtalen reduserte Telenor prisen for selve bruken av Telenors nett, men innførte samtidig en avgift som økte med antall kunder. Denne avgiften måtte Network Norway fortsette å betale til Telenor selv om de økte bruken av eget nett.

– Telenors endrede leievilkår reduserte insentivene til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet. Telenor utformet vilkårene i tilgangsavtalen bevisst for å begrense Network Norways videre investeringer i det tredje nettet, noe de selv også trodde ville skje. Konkurransetilsynet er tilfreds med at dette er tydeliggjort og vektlagt i dommen fra lagmannsretten, sier seniorrådgiver i tilsynet, Heidar Larsen.

Lagmannsretten stadfester at Telenor hadde en dominerende stillingen i perioden 2010–2014, da misbruket fant sted.
Telenor er ilagt et gebyr på 788 millioner kroner, noe som er det høyeste gebyret ilagt et foretak i Norge for misbruk av dominerende stilling.

Dom fra Gulating lagmannsrett >>

Offentlig versjon av Konkurransetilsynets vedtak >>

Offentlig versjon av Konkurranseklagenemndas vedtak >>

Fakta i saken
• Konkurransetilsynet gjennomførte 4.–13. desember 2012 bevissikring hos Telenor Norge AS og Telenor ASA.
• Mistanken knyttet seg til mulig misbruk av dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.
• Konkurransetilsynet har gjennomgått og analysert et omfattende papir- og datamateriale som ble beslaglagt under bevissikringen, innhentet informasjon fra andre aktører og har gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken.
• Konkurransetilsynet sendte 23. november 2016 varsel om mulig brudd på konkurranselovens § 11 og EØS-avtalen artikkel 54 for to forhold.
• Etter tilsvar fra Telenor valgte Konkurransetilsynet å ikke gå videre med forholdet som gjaldt Telenors bruk av eksklusivavtaler.
• Konkurransetilsynet sendte 21. juni 2018 et vedtak om brudd på konkurranselovens §11 og EØS-avtalen artikkel 54 for det andre forholdet (omlegging av prisstruktur i tilgangsavtale til Telenors mobilnett), og ila Telenor et gebyr på 788 millioner kroner.
• Telenor klaget Konkurransetilsynets vedtak inn for Konkurranseklagenemda 20. desember 2018.
• Konkurranseklagenemda ga 19. juni 2019 Konkurransetilsynet fult medhold i vedtaket og gebyret på 788 millioner kroner til Telenor blir opprettholdt.
• Telenor tar 18. september 2019 ut stevning for Gulating lagmannsrett med påstand om at Konkurranseklagenemdas vedtak må oppheves.
• 24. juni 2021 Gulating lagmannsrett avgir dom i saken.

1605
Portrettbilde av Sven Heidar Larsen i Konkurransetilsynet.
Sven Heidar Larsen i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Lars Sørgard,
Konkurransedirektør
laso@kt.no
Pressebilder >>

Heidar Larsen, 
seniorrådgiver
svla@kt.no

 


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>