Konkurransetilsynet opphever vedtak overfor Norgesgruppen

Konkurransetilsynet har valgt å oppheve sitt vedtak om å ilegge Norgesgruppen et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med kjøp av Sædalssvingene 3 Eiendom.


Konkurransetilsynet fattet 29. august 2020 vedtak om å ilegge Norgesgruppen overtredelsesgebyr for brudd på opplysningsplikten som følge av at tilsynet ikke ble opplyst om Norgesgruppens kjøp av Sædalssvingene 3 Eiendom. Tilsynet la i vedtaket til grunn at kjøpet innebar en foretakssammenslutning i verdikjeden for dagligvarer og at Norgesgruppen derfor skulle opplyst om dette i henhold til pålegg om opplysningsplikt. Norgesgruppen påklaget vedtaket 22. februar 2021.

– Konkurransetilsynets opprinnelige vurdering var at det forelå faktiske forhold som tilsa at kjøpet var omfattet av opplysningsplikten. Tilsynet har imidlertid etter en samlet fornyet vurdering funnet grunn til å legge større vekt på at det likevel kan ha vært uklarheter knyttet til om ervervet var omfattet av ordlyden i det konkrete pålegget, og om det forelå den nødvendige grad av skyld, sier Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Alle dagligvarekjeder i Norge er i dag pålagt en opplysningsplikt for fusjoner og oppkjøp i verdikjeden for dagligvarer. Bakgrunnen for dette er at også fusjoner og oppkjøp under meldeplikttersklene kan føre til konkurranseskade lokalt og/eller nasjonalt.

– I lys av dette vedtaket og de særskilte forholdene i dagligvaremarkedet, vil vi nå se nærmere på om det er grunn til å gjøre endringer i opplysningspåleggene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Norgesgruppen ble tidligere i dag orientert om tilsynets beslutning.

Fra nyhetsarkivet 28.08.2020:
20 millionar i gebyr til Norgesgruppen for ikkje å ha opplyst om kjøp av butikklokale >>

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Lars Sørgard,
konkurransedirektør
Pressebilder >>

Magnus Gabrielsen,
direktør avdeling for mat, handel og helse.
Pressebilder >>

 


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>