Ny midlertidig lov forlenger fristene for fusjonskontrollen

Stortinget har i dag vedtatt en ny midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19. Formålet med loven er å sikre at konkurransemyndighetene i størst mulig grad er i stand til å utføre sine oppgaver under utbruddet av covid-19.

Loven innebærer at enkelte av fristene ved kontroll med foretakssammenslutninger forlenges. Fristforlengelsene gjelder Konkurransetilsynets frister i § 20 for varsle om at inngrep er aktuelt, for å legge frem begrunnet forslag til forbudsvedtak eller treffe vedtak som stadfester fremsatt forslag om avhjelpende tiltak fra melderne. Fristene i § 20 a for klagebehandlingen i Konkurranseklagenemnda er også forlenget. Fristforlengelsene gjelder både foretakssammenslutninger tilsynet har til behandling og fremtidige foretakssammenslutninger som meldes i perioden den midlertidige loven er i kraft.

Videre gir loven bestemmelser om unntak fra reglene om Konkurranseklagenemndas sammensetning i den enkelte sak. Dersom det er nødvendig for å gjennomføre Konkurranseklagenemndas oppgaver, og det ikke er til hinder for forsvarlig saksbehandling, kan nemndas leder beslutte at avgjørelser og vedtak skal tas av ett enkeltmedlem. Dette gjelder ikke i saker om overtredelsesgebyr for overtredelse av konkurranseloven § 10 om konkurransebegrensende avtaler mellom foretak eller § 11 om utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. Heller ikke klager over inngrep mot foretakssammenslutning etter konkurranseloven § 16 eller inngrep mot minoritetserverv etter konkurranseloven § 16 a går inn under unntaket.

Loven trer i kraft straks og gjelder frem til 31. oktober 2020.

Loven finner du her >>

Foto av Norges lover bok.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon: 47 66 77 77

 


Ønsker du epostvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>