Økt satsing kan bedre dagligvarekonkurransen

Den nye stortingsmeldingen foreslår flere tiltak som til sammen kan styrke konkurransen og gi et bedre tilbud til norske forbrukere.


Konkurransen i dagligvaremarkedet er ikke så sterk som den kunne og burde ha vært. Regjeringen la i dag frem en stortingsmelding om dagligvaremarkedet, der den uttrykker bekymring for konkurransesituasjonen. Konkurransetilsynet deler bekymringen, og mener forslagene til tiltak samlet kan bedre konkurransen.

Styrking av Konkurransetilsynet
Tiltakene som foreslås i stortingsmeldingen innebærer en fortsatt sterk satsing på konkurranseloven som virkemiddel for å fremme konkurransen i dagligvaremarkedet. Regjeringen ønsker blant annet en permanent styrking av Konkurransetilsynets dagligvaresatsing. Dette gir tilsynet mulighet til å utvide kontrollen med dagligvaremarkedet, både gjennom håndheving av konkurranseloven og gjennom markedsovervåking.

– Med dette får vi mulighet til større innsats på dette området uten at det går ut over andre markeder. Vi får økt kapasitet til å avdekke mulige lovbrudd, og vår økte innsats kan virke disiplinerende overfor aktørene i dagligvaremarkedet. I tillegg kan det gi oss nyttig kunnskap om markedet og gi oss mulighet til å foreslå ulike tiltak som kan bedre konkurransen, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet har to store pågående etterforskningssaker i dagligvaremarkedet. Den ene dreier seg om utveksling av strategisk informasjon mellom kjedene. Den andre gjelder forskjeller i innkjøpspriser. Denne saken ble åpnet i høst, basert på blant annet tilsynets omfattende kartlegging av innkjøpspriser.

– Dagligvaremarkedet er et konsentrert marked, og i slike markeder oppstår det ofte konkurranseskadelig atferd. Det er også et viktig marked for forbrukerne. Derfor har håndheving av konkurranseloven i dagligvarebransjen vært prioritert, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen ved avdeling for mat, handel og helse.

Ingen enkle løsninger
Konkurransetilsynet deler regjeringens syn om at det må flere tiltak og langsiktig arbeid til for å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Blant annet retter stortingsmeldingen økt fokus på hvordan man kan legge bedre til rette for nyetableringer i markedet. At Regjeringen nå vil oppfordre kommunene til å ta konkurransehensyn i håndhevingen av plan- og bygningsloven er et positivt tiltak.

– Det finnes ingen enkle løsninger for å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, og vi mener det er fornuftig at eventuelle tiltak og reguleringer først blir innført etter en grundig prosess. Ett av tiltakene som Konkurransetilsynet allerede er i gang med er å se på tilgangen til butikklokaler. Det er uansett viktig at man ikke gjennomfører kostbare tiltak dersom de ikke gjør situasjonen for forbrukerne bedre, sier leder for prosjekt dagligvare i Konkurransetilsynet, Sigurd Birkeland.

Les stortingsmelding «Dagligvare og konkurranse» på regjeringen.no >>

2493
Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
25456
Portrettbilde av Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet.
Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt dagligvare i Konkurransetilsynet.