Høyesterett: Schibsted får kjøpe Nettbil

Høyesterett har i dag forkastet statens anke over Gulating lagmannsretts dom som opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak av 27. mai 2021. Høyesterett er ikke enig med konkurransemyndighetene i at Finn og Nettbil var konkurrenter, og har derfor kommet til at foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil kan tillates. 

– Vi tar til etterretning at Høyesterett er kommet til at Finn og Nettbils produkter ikke konkurrerte med hverandre og derfor er uenig i konkurransemyndighetenes vurderinger. Vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av dommen, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad. 

Konkurransetilsynet fattet vedtak som forbød transaksjonen i november 2020. Schibsted påklaget vedtaket til Konkurranseklagenemnda som stadfestet tilsynets vedtak i mai 2021. Schibsted tok ut søksmål for Gulating lagmannsrett, og lagmannsretten opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak i mars 2022. Staten ved Konkurransetilsynet anket lagmannsrettens dom inn for Høyesterett, som besluttet saken i sin helhet fremmet for ankebehandling. 

Dom fra Høyesterett

Dom fra Gultating Lagmannsrett

Les mer om Konkurranseklagenemndas vedtak

24850
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon 47 66 77 77