St1 Norge ilagt gebyr for overtredelse av opplysningsplikten

Konkurransetilsynet har i dag ilagt St1 Norge AS et gebyr på 3 millioner kroner for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med overtakelsen av en bensinstasjon.

St1 Norge inngikk i juli 2018 avtale om leie av stasjonen Best Kyrksæterøra i Heim kommune i Trøndelag. Fristen for å informere Konkurransetilsynet utløp tre virkedager etter at endelig avtale var inngått, men tilsynet ble først informert om avtalen 14. januar 2019.

– Konkurransetilsynet har konkludert med at St1 Norge ikke har overholdt opplysningsplikten de er pålagt. Tilsynet har ikke hatt mulighet til å kontrollere overtakelsen og vi har derfor funnet det nødvendig å reagere med gebyr, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Etter konkurranseloven kan et foretak ilegges gebyr dersom det ikke overholder plikten til å gi de opplysningene tilsynet trenger for å kunne utføre oppgavene sine etter loven.

Viktig virkemiddel i drivstoffmarkedet
Konkurransetilsynet har pålagt de største drivstoffkjedene en opplysningsplikt. Det innebærer at de skal informere tilsynet om overtakelser av enkeltstasjoner i drivstoffmarkedet som ikke er meldepliktige etter konkurranseloven. St1 Norge har vært pålagt opplysningsplikt siden 2017. Bakgrunnen for opplysningsplikten er at også foretakssammenslutninger som er unntatt fra meldeplikt fordi de er små, kan føre til konkurranseskade nasjonalt eller lokalt. Plikten er ansett som lite byrdefull. Foretakene trenger som et minimum kun å oppgi tidspunkt for avtaleinngåelsen, hvem avtalen gjelder og tidspunktet for gjennomføringen.

– Drivstoffmarkedene er svært konsentrerte, og drivstoffkjedenes erverv av enkeltstasjoner kan øke konsentrasjonen i lokale markeder og kan føre til høyere priser for forbrukerne. Opplysningsplikten er en viktig del av tilsynets kontroll med konsentrasjonen og strukturen i drivstoffmarkedene. Dersom opplysningsplikten ikke overholdes kan det i ytterste konsekvens bli vanskeligere for tilsynet å overvåke konkurransen i det norske drivstoffmarkedet på en effektiv måte, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Redusert gebyr
På bakgrunn av blant annet St1 Norges tilsvar 16. juni 2020 og etter en fornyet vurdering av de faktiske forholdene i denne konkrete saken, har tilsynet kommet til at overtredelsen ikke kan betegnes som grov. Som konsekvens av dette har tilsynet redusert det varslede gebyret i denne saken betydelig, fra 15 millioner kroner til 3 millioner kroner.

– Tilsynet har kommet til at det bør ilegges gebyr av en slik størrelse at det er merkbart og egnet til å ha avskrekkende virkning. Samtidig gjenspeiler gebyrets størrelse at denne konkrete overtredelsen ikke anses grov, sier Hanne Dahl Amundsen.

Fakta

Opplysningsplikt for foretakssammenslutninger i særskilte markeder:

 • Konkurransetilsynet kan pålegge aktører opplysningsplikt ved foretakssammenslutninger i markeder der konkurransen er svak og/eller markedet er konsentrert.
 • Opplysningsplikten er hjemlet i konkurranseloven § 24.
 • Opplysningsplikten gjør Konkurransetilsynet oppmerksom på alle foretakssammenslutninger, herunder fusjoner, oppkjøp, inngåelse av leieavtaler o.l. som medfører varige strukturendringer, som er under terskelverdiene for meldeplikt. Konkurransetilsynet har anledning til å gripe inn mot foretakssammenslutninger som ligger under terskelverdiene.
 • Bakgrunnen for opplysningsplikten er at i enkelte markeder kan også erverv av mindre aktører påvirke konkurransesituasjonen negativt og føre til høyere priser og dårligere tilbud til forbrukerne.
 • Konkurransetilsynet har pålagt opplysningsplikt i markeder der blant annet graden av lokal konkurranse er særlig viktig.
 • Konkurransetilsynet har pålagt opplysningsplikt i flere markeder. Dette er per i dag:
  • Drivstoff (Uno-X Energi AS, St1 Norge AS, Certas Energy Norway AS og Circle K Norge AS)
  • Kraft (Statkraft AS, BKK AS, Skagerak Energi AS og Agder Energi AS)
  • Avfall (Norsk Gjenvinning Norge AS)
  • Dagligvare (Norgesgruppen ASA, Coop Norge SA, Rema 1000 og Bunnpris IK Lykke AS)
  • Låsesmeder (Assa Abloy Norge AS)
  • Aviser (Amedia AS, Polaris Media AS og Schibsted ASA)
  • Bredbånd (Telenor ASA)
  • Alarm (Sector Alarm Group AS og Verisure AS).
  • Vaskeri (Nor Tekstil AS)
  • Hagesenter (Plantasjen Norge ASA)
  • Betong (Unicon AS, Heidelberg Cement Norway AS og Nordic Concrete Group AS)
  • Regnskapssystemer (Visma AS)

Konkurransetilsynet kan gripe inn mot foretakssammenslutninger som er under terskelverdiene dersom de forverrer konkurransesituasjonen til skade for forbrukerne. Tilsynet er opptatt av god konkurranse til det beste for forbrukerne.

Konkurransetilsynet vurderer løpende om det er behov for å innføre opplysningsplikt for flere aktører.

Opplysningsplikten er viktig for at Konkurransetilsynet skal kunne overvåke konkurransen i ulike markeder og for så sikre effektiv kontroll av foretakssammenslutninger. Brudd på opplysningsplikten kan føre til gebyr på opptil 1 prosent av foretakets omsetning.

1899
Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>