Varsler endrede gebyrer i prisjegersaken

Konkurransetilsynet har i dag sendt tilleggsvarsler om endret utmåling av gebyrer til Coop, Norgesgruppen og Rema, som er parter i den såkalte prisjegersaken.

Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikringer hos de tre partene i 2018. Grunnlaget var en mistanke om at partenes avtale om å gi tilgang for konkurrentenes prisjegere kunne utgjøre ulovlig samarbeid.

I desember 2020 varslet Konkurransetilsynet om at samarbeidet kunne ha både «konkurransebegrensende formål» og «konkurransebegrensende virkninger» i strid med konkurranseloven § 10. De varslede gebyrene tok utgangspunkt i et mulig ulovlig samarbeid med konkurransebegrensende formål.

Alle de tre partene har sendt omfattende tilsvar til Konkurransetilsynets varsel, og tilsynet har etter utsendingen av varselet fortsatt å vurdere faktum, juss og økonomi i saken.

I januar i år ga Konkurransetilsynet de tre partene beskjed om at tilsynet har avsluttet undersøkelsene av mulig konkurransebegrensende formål. Samtidig fikk partene beskjed om at tilsynet ikke har ferdigstilt sine vurderinger av om samarbeidet har hatt konkurransebegrensende virkninger.

Konkurransetilsynet har i dag varslet nye gebyrer i saken. Coop er varslet et overtredelsesgebyr på om lag 1,3 milliarder kroner, Norgesgruppen et gebyr på 2,3 milliarder kroner, og Rema et gebyr på 1,3 milliarder kroner.

– Konkurransetilsynet har kommet til at de varslede gebyrene skal justeres ned, blant annet fordi saken ikke lenger undersøkes som en såkalt formålsovertredelse av konkurranseloven. Samtidig fortsetter vurderingene av samarbeidets mulige konkurransebegrensende virkninger. Størrelsen på de varslede gebyrene viser sakens alvor, og arbeidet har høyeste prioritet i tilsynet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Konkurransetilsynet presiserer at vurderingene som presenteres i det nye varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken. Partene har fått frist til 2. mai med å kommentere varslene.

 

Tidslinje i saken

– Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos de involverte partene i april 2018.

– Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til partene 15. desember 2020.

– Partene fikk i januar 2024 beskjed om at konkurransebegrensende formål er lagt bort.

– Varsel om endring av gebyrer ble sendt partene 10. april 2024.

– Partene har frist til 2. mai med å kommentere varslene.

36924
Portrettfoto av Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide.

Pressetelefon: 47 66 77 77