Saken mot Verisure er avsluttet

Verisure har betalt gebyret på 766 millioner kroner for ulovlig samarbeid med konkurrenten Sector. Verisure har besluttet å ikke ta saken videre til rettsapparatet, noe som innebærer at saken nå er endelig avsluttet fra Konkurransetilsynets side.  

Konkurranseklagenemnda ga 25. november 2021 Konkurransetilsynet medhold i at Verisure AS har brutt konkurranseloven gjennom å ha samarbeidet ulovlig med konkurrenten Sector Alarm AS. Nemnda mente samarbeidet utgjorde en formålsovertredelse, og opprettholdt gebyret på 766 millioner kroner.  

Verisure er uenig i Konkurranseklagenemdas vedtak, men nå besluttet å ikke bringe saken videre inn for rettsapparatet og har betalt gebyret. Konkurransetilsynets vedtak er derfor rettskraftig. 

Verisure og Sector Alarm samarbeidet om å dele markedet mellom seg i perioden 2011 til 2017. Samarbeidet gikk ut på å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder, og dette har skjedd over hele landet. Konkurranseklagenemnda fant det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det fant sted ulovlig markedsdeling og utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom Verisure og Sector Alarm i den aktuelle perioden. 

– Nå når Konkurransetilsynets vedtak er rettskraftig sender det et viktig signal til markedsaktørene om at markedsdeling og informasjonsutveksling utgjør alvorlige brudd på konkurranseloven, noe gebyret i saken også reflekterer, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. 

Konkurranseklagenemndas pressemelding.

Offentlig versjon av Konkurransetilsynets vedtak.

Dette er saken: 

  • Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos Verisure AS og Sector Alarm AS 20. juni 2017. Under bevissikringen tok Konkurransetilsynet beslag i dokumenter og elektronisk lagret materiale. 
  • I etterkant av bevissikringen ble et omfattende beslag gjennomgått, systematisert og analysert. 
  • I perioden februar 2018 til september 2020 ble det gjennomført forklaringsopptak med sentrale personer i de to involverte foretakene. 
  • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt selskapene 17. juni 2019. 
  • Sector Alarm AS valgte å godta gebyret før fristen for å avgi merknader til varselet utløp. Selskapet leverte på denne bakgrunn et kort tilsvar i juni 2019. Konkurransetilsynet fattet vedtak 4. juli 2019 der Sector Alarm AS ble ilagt overtredelsesgebyr på 467,3 millioner kroner. 
  • Verisure AS innga sine merknader til varslet i november 2019. 
  • Konkurransetilsynet sendte endelig vedtak til Verisure AS om ileggelse av overtredelsesgebyr på 766,0 millioner kroner 25. november 2020. 
  • Verisure AS klaget vedtaket inn for Konkurranseklagenemda 25. mai 2021. 
  • Konkurranseklagenemnda traff vedtak i saken 25. november 2021. 
1899
Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Kontaktinformasjon: Pressetelefon 47667777