Asfaltsaken i Borgarting lagmannsrett

I dag starter ankesaken mellom staten ved Konkurransetilsynet og NCC AB/NCC Roads AS i Borgarting lagmannsrett.

Konkurransetilsynet vedtok i mars 2013 å ilegge NCC AB og NCC Roads AS et gebyr på 140 millioner kroner for ulovlig samarbeid med Veidekke i perioden 2005–2008. Samarbeidet omfattet markedsdeling, pris- og anbudssamarbeid samt utveksling av annen strategisk informasjon i forbindelse med asfaltanbud i Midt-Norge. Selskapene aksepterte ikke overtredelsesgebyret og brakte saken inn for Oslo tingrett.

Staten fikk i Oslo tingrett medhold i at NCC Roads AS kunne holdes ansvarlig for ansattes handlinger. Gebyret ble imidlertid redusert til 40 millioner kroner da retten ikke var enig i tilsynets utmåling. Retten fant heller ikke grunnlag for å holde morselskapet NCC AB ansvarlig for overtredelsen. Konkurransetilsynet anket dommen i sin helhet i relasjon til NCC AB, mens overfor NCC Roads AS er anken begrenset til deler av rettsanvendelsen og utmålingen. NCC Roads AS har også anket dommen.

Saken er berammet for lagmannsretten 2.-10. juni. Saken føres av Regjeringsadvokaten ved advokat Pål Wennerås. Tilsynet vil betjene media via pressetelefonen 47 66 77 77 for spørsmål knyttet til tilsynets vedtak.