Avslutter sak mot Vygruppen etter Konkurranseklagenemndas avgjørelse

Konkurransetilsynet har i dag avsluttet saksbehandlingen av saken mot Vygruppen AS. Bakgrunnen for dette er Konkurranseklagenemndas vedtak 12. februar 2021 som opphevet Konkurransetilsynets vedtak fra 12. mars 2020, og der saken samtidig ble henvist tilbake til helt eller delvis ny behandling. Tilsynet har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at tilsynet ikke vil prioritere å opprette en ny sak mot Vygruppen AS og har dermed avsluttet saksbehandlingen.

I tilsynets vedtak ble Vygruppen AS ilagt et gebyr på 7,5 millioner kroner for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i melding om foretakssammenslutning. Foretakssammenslutningen gjaldt opprettelse av fellesforetaket NSB Fjord 1 Reiseliv AS og erverv av kontroll over Fjord Tours. I vedtaket fra 2020 konkluderte Konkurransetilsynet med at Vygruppen ikke hadde gitt opplysninger om at en relevant avtale var varslet sagt opp på tidspunktet for melding og hvilke konsekvenser dette kunne få. Dette medførte etter tilsynets vurdering at fremstillingen i meldingen ikke var i samsvar med den faktiske situasjonen og ga et ufullstendig bilde av de underliggende realitetene.

Vygruppen klaget deretter vedtaket inn for Konkurranseklagenemda. Nemnda legger i sin avgjørelse til grunn at Konkurransetilsynet ikke i tilstrekkelig grad har utredet hvorvidt meldingen inneholder uriktige eller ufullstendige opplysninger. Nemnda uttaler blant annet at konsekvensene av avtaleoppsigelsen er uklare og at det ikke er tilstrekkelig å vise til at det er motstrid mellom opplysninger gitt i meldingen og opplysninger gitt i senere korrespondanse, og at dette gjelder selv om en slik motstrid indikerer at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger på et av tidspunktene.

– Vi tar Konkurranseklagenemndas avgjørelse til etterretning, men er selvsagt skuffet over at nemnda mener at de faktiske forholdene ikke er tilstrekkelig klarlagt til at det kan treffes et vedtak der det tas stilling til realiteten i saken, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Prioriterer ikke saken videre
Konkurranseklagenemndas vedtak innebærer at Konkurransetilsynet har måttet ta stilling til en helt eller delvis ny behandling av saken.

– Slik vi oppfatter nemndas vedtak om at utredningsplikten ikke er overholdt, henger dette sammen med at nemnda synes å legge en strengere terskel til grunn for å konstatere en overtredelse av plikten til å gi riktige og fullstendige opplysninger enn tilsynet. Nemnda synes videre å mene at tilsynet måtte utrede nærmere hva som ville blitt de privatrettslige konsekvensene av avtaleforholdene mellom foretakene for å kunne ta stilling til om opplysningene gitt i meldingen var uriktige eller ufullstendige, noe tilsynet ikke nødvendigvis er enig i, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Konkurransetilsynet har foretatt en grundig vurdering av saken sett i lys av nemndas avgjørelse og de føringer som nemnda har gitt for en eventuell ny behandling.

– Etter en konkret og skjønnsmessig vurdering av flere ulike forhold, herunder den bevismessige situasjonen vel to år etter den meldte foretakssammenslutningen, har tilsynet kommet til at man ikke vil prioritere å opprette en ny sak, sier Sørgard.

Vygruppen AS er i dag blitt orientert om at saken avsluttes fra tilsynets side.

Konkurranseklagemndas avgjørelse >>

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Lars Sørgard, konkurransedirektør

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon 47 66 77 77