Dagligvarekjedene får utvidet opplysningsplikt

Konkurransetilsynet har bestemt at opplysningsplikten til dagligvarekjedene skal utvides. Dagligvarekjedene må nå på konsernnivå opplyse om alle fusjoner, oppkjøp og såkalte minoritetserverv.

Konkurransetilsynet har tidligere uttalt at det vil se nærmere på om det er grunn til å gjøre endringer i opplysningspåleggene til dagligvarekjedene. Tilsynet har nå kommet til at de særskilte forholdene i dagligvaremarkedet gjør det nødvendig å foreta en betydelig utvidelse av opplysningsplikten.

Nå vil plikten ikke bare omfatte kjedene, men hele konsernet som den enkelte kjeden er en del av. Videre må det nå opplyses om alle fusjoner, oppkjøp, og såkalte minoritetserverv foretakene er involvert i.

Tilsynet har gjennom saksbehandling og markedsovervåking sett at det har skjedd transaksjoner som kan ha hatt betydning for konkurransesituasjonen i markedet, og som tilsynet gjerne skulle vært opplyst om. Dette viser at det er behov for å tydeliggjøre hvilke transaksjoner opplysningsplikten omfatter. I tillegg ser vi at markedet er i stadig endring og det er derfor viktig at tilsynet får den informasjonen som er nødvendig for å kunne drive effektiv strukturkontroll i markedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Hun understreker samtidig at dette ikke vil kreve mye av kjedene, ettersom de bare må gi opplysninger om hvem som er parter i den aktuelle transaksjonen og når endelig avtale er inngått eller kontroll er overtatt.

Rådgiver Lina Orlova i avdeling for mat, handel og helse har fått ansvar for å ta imot og samle de opplysningene tilsynet mottar.

Det er viktig for tilsynet å komme i posisjon til å kunne gripe inn mot alle konkurranseskadelige konsentrasjoner i dagligvaremarkedet, og jeg tror at vi med disse endringene i opplysningsplikten vil være enda bedre rustet til å vurdere nettopp når det er tilfelle, sier hun.

Dersom tilsynet mener det er grunnlag for å pålegge kjedene å melde et oppkjøp, har tilsynet en selvpålagt plikt til å varsle partene om dette innen 15 virkedager etter at opplysningene er mottatt. Dette er ment å sikre forutsigbarhet for partene i den aktuelle transaksjonen.

Dagligvarekjedene ble opplyst om endringene 10. mars 2022, og endringene trer i kraft fra 1. april.

Opplysningsplikt for særskilde marknader                                                     

 

 • Konkurransetilsynet kan i medhald av konkurranseloven § 24 påleggje opplysningsplikt for særskilte aktørar i einskilde marknader der mellom anna graden av lokal konkurranse er særleg sentral.
 • I slike marknader kan også erverv av mindre aktørar påverke konkurransesituasjonen negativt og føre til høgare priser og dårlegare tilbod til forbrukarane.
 • Opplysningsplikta inneber at aktørane må gi opplysningar om alle føretakssamanslutningar som det aktuelle føretaket er involvert i og som er under terskelen for meldeplikt. Nokre aktørar kan også ha opplysningsplikt for minoritetserverv.
 • Opplysningsplikta er tidfesta for ein periode på 2 år. Plikta kan vert vidareført.

 

I dag har følgjande aktørar opplysningsplikt:

 • Drivstoff: Uno-X Energi AS, St1 Norge AS, Certas Energy Norway AS og Circle K Norge AS
 • Kraft: Statkraft AS, Eviny AS, Skagerak Energi AS og Agder Energi AS
 • Avfall: Norsk Gjenvinning Norge AS
 • Daglegvare: Norgesgruppen ASA, Coop Norge SA, Rema 1000 AS og Bunnpris IK Lykke AS
 • Avis: Amedia AS, Polaris ASA og Schibsted ASA
 • Breiband: Telenor ASA
 • Alarm: Verisure AS og Sector Alarm Group AS
 • Vaskeri: Nor Tekstil AS
 • Hagesenter: Plantasjen Norge ASA
 • Betong: Nordic Concrete Group AS, Heidelberg Cement Norway AS og Unicon AS
 • Regnskapssystemer: Visma AS
 • Bestemte nettbaserte marknadsplassar: Schibsted ASA
 • Bestemte aktører som tilbyr elbillading: Mer Norway AS, Circle K Norge AS, Eviny Elektrifisering AS, Recharge AS, Tesla Norway AS.

 

 • Opplysningsplikta gjer at Konkurransetilsynet blir merksam på føretakssamanslåingar under terskelverdiane som desse aktørane er involvert i, og slik setje tilsynet i stand til å vurdere om det er aktuelt å påleggje meldeplikt.
 • Konkurransetilsynet kan gripe inn mot føretakssamanslåingar, mellom anna fusjoner, oppkjøp, leieavtalar og liknande som føre til varige strukturendringar, som er under terskelverdiane dersom dei forverrar konkurransesituasjonen til skade for forbrukarane.
 • Tilsynet er opptekne av god konkurranse til beste for forbrukaren.
 • Konkurransetilsynet vurderer jevnleg om det er behov for å innføre opplysningsplikt for fleire aktørar og i andre marknader.
34026

Pressetelefon: 47 66 77 77