Høring – utkast til odelstingproposisjon (statsforetaksloven)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.08.2002

Høring -forslag om opphevelse av statlige garantier i lov av 03.08.1991 om statsforetak (statsforetaksloven) – statsstøtte – utkast til odelstingsproposisjon. Det vises til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 6. juni 2002 der Konkurransetilsynet blir bedt om å behandle ovennevnte høring. Vår ref. 2002/696.

Statsforetaksloven inneholder bestemmelser som oppstiller en egen insolvensprosedyre for statsforetak som forplikter staten til å dekke gjenstående fordringshavere ved oppløsning av foretaket. Garantien fra staten gjør det mulig for statsforetakene å oppnå bedre finansielle vilkår for et lån enn de betingelser som vanligvis tilbys i finansmarkedene. ESA har lagt til grunn at denne ordningen strider med bestemmelsene om statsstøtte i EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1 og har bedt Norge om å endre statsforetaksloven i samsvar med EØS-avtalen. Utkastet til Odelstingsproposisjon foreslår slike endringer i loven. Det er foreslått at lovendringene skal tre i kraft 1. januar 2003.

Statsforetaksloven §§ 51 og 53 innebærer at staten har et ubegrenset ansvar for kreditorenes forpliktelser ved oppløsningen av foretak. I utkastet til proposisjon foreslås det å oppheve disse bestemmelsene. Videre foreslås det å oppheve bestemmelsene i statsforetaksloven § 4 annet ledd som sier at det ikke kan åpnes gjeldsforhandling eller konkurs i et statsforetak. Konkurransetilsynet er enig i at disse foreslagene bidrar til å fjerne det konkurransefortrinnet statsforetakene antas å ha etter statsforetaksloven.

I forslag til odelstingsproposisjon foreslås det videre å erstatte statens ansvar etter gjeldende statsforetakslov med et begrenset deltakeransvar etter mønster av aksjeselskap regulert i aksjeloven. Dette innebærer at kreditorene bærer samme risiko for foretakets virksomhet som når de yter kreditt til et aksjeselskap. Konkurransetilsynet er enig i at også denne bestemmelsen bidrar til å fjerne det konkurransefortrinnet som statsforetakene har i dag.

I tillegg forslås det enkelte justeringer i statsforetaksloven, finansieringsvirksomhetsloven samt petroleumsvirksomhetsloven som er en naturlig følge av forlagene om å oppheve statens garantiansvar og bestemmelsene om egen insolvensprosedyre i statsforetaksloven. Det foreslås også overgangsbestemmelser. Konkurransetilsynet har ikke merknader til dette.