Høring – Statistisk sentralbyrås strategiplan 2002 –

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.04.2002

Det vises til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 18. februar 2002 angående høring på Statistisk sentralbyrås strategiplan 2002 -. Høringsutkastet omhandler Statistisk sentralbyrås rammebetingelser og prioriteringer de nærmeste årene. Vår ref. 2002/108.

Konkurransetilsynet  har samarbeidet en del med Statistisk sentralbyrå de siste årene og blant annet bestilt datasett i forbindelse med en nordisk arbeidsgruppe som omhandler måling av konkurranseintensitet. Hittil har de andre nordiske landene hatt nyere data enn oss, så for vårt formål kunne det være ønskelig at også de norske datasettene var av nyere dato og at de kunne vært mer målrettet sett i forhold til vårt behov.  Konkurransetilsynets behov for relevant statistisk informasjon vil sannsynligvis øke i årene fremover, og vi vil ha behov for generell markedsinformasjon i tillegg til prisinformasjon. Vi har merket oss at Statistisk sentralbyrå skal satse på å presentere et bedre tilbud til næringslivet. Informasjon som næringslivet etterspør hos Statistisk sentralbyrå, vil sannsynligvis være informasjon som også kan være med på å dekke Konkurransetilsynets  behov. Statistisk sentralbyrå tar i strategiplanen sikte på å gjennomføre ulike tiltak for å redusere oppgavegivernes innrapporteringsbyrde. Mer bruk av internett på formidlingssiden skal bidra til dette. Slike tiltak er ønskelig og kan medføre samfunnsøkonomiske besparelser. Vi har ellers ingen merknader.