Høring – endring av lov om styret for det industrielle rettsvern

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.04.2002

Patentstyrets høring om endring av lov om styret for det industrielle rettsvern § 5 og oppheving av forskriften om sammensetningen og forretningsordenen ved styrets annen avdeling og oppheving av forskriften om sammensetningen og forretningsordenen ved styrets annen avdeling. Vår ref. 2002/529.

Det vises til Deres brev av 25. april 2002 der Konkurransetilsynet bes komme med eventuelle merknader til Patentstyrets forslag om endring av ovennevnte lov og forskrift.

Etter lov om Styret for det industrielle Retsvern av 2. juli 1910 nr. 7 (styreloven) § 5 skal annen avdelings avgjørelser treffes av et utvalg på fem medlemmer. Patentstyret peker på at det i mange saker ikke er behov for et så stort utvalg. Etter styreloven må videre enten formannen eller dennes varamann delta i den enkelte sak. Patentstyret mener at det er tilstrekkelig at formannen eller varaformannen har ansvaret for sammensetningen av utvalget i de enkelte saker.

Patentstyret har på denne bakgrunn foreslått å endre styreloven § 5 slik at annen avdelings avgjørelser kan treffes av et utvalg på enten tre eller fem medlemmer etter bestemmelse av avdelingens formann eller varaformann i den enkelte sak. Avgjørelser om avvisning eller hevning skal kunne treffes av formannen eller varaformannen alene.Patentstyret er av den oppfatning at forskrift om sammensetningen av og forretningsordenen ved Styrets annen avdeling, fastsatt ved kongelig resolusjon av 25. august 1991, i dag fremstår som fullstendig foreldet og at den ikke har noen praktisk betydning. Etter Patentstyrets mening er det ikke behov for at forskriften erstattes av noen ny forskrift og det foreslås derfor at den oppheves.

Konkurransetilsynet kan ikke se at høringsforslaget reiser konkurranserettslige  problemer.