Høring – endring i forvaltningsloven § 28 om klageadgang

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.08.2002

Spørsmål om å gjøre endring i forvaltningsloven § 28 for å klargjøre om det er adgang til å klage over vedtak i klageinstansen om å avvise en klage. Snr. 2002/758.

Justisdepartementet har i sitt høringsnotat drøftet om en bør endre forvaltningsloven § 28 for å klargjøre spørsmålet om det er anledning til å klage over vedtak i klageinstansen om å avvise en klage, og hva en slik endring bør gå ut på. I notatet er det tatt inn to alternative forslag til lovendring. Det ene forslaget klargjør at det ikke foreligger klagerett i slike tilfeller, mens det andre forslaget klargjør at slike avvisningsvedtak kan påklages. Konkurransetilsynet er enig i at det bør avklares om det skal være anledning til å klage over vedtak i klageinstansen om å avvise en klage. Når det gjelder hva en slik endring bør gå ut på har Konkurransetilsynet ingen merknader, idet det ikke reiser konkurranserettslige spørsmål.