Høring – ny forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.10.2002

Høring – Forslag til ny forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods samt forenklet fortolling m.v.

Konkurransetilsynet viser til Finansdepartementets brev av 9. juli 2002 som var vedlagt høringsnotat om ovennevnte.

Høringen gjelder forslag til ny forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods samt forenklet fortolling m.v. De materielle endringene i forhold til dagens regelverk omfatter en beskjeden økning i verdigrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer for personer som har oppholdt seg utenfor Norges grenser både over og under 24 timer. Videre vil forskriftsendringen innebære en oppheving av alle kvotebegrensninger innenfor verdigrunnlaget, med unntak for alkohol- og tobakksvarer, samt kjøttvarer. For alkohol- og tobakksvarer beholdes dagens kvoter, mens kjøttkvoten blir utvidet fra 3 til 10 kg. For øvrig innebærer de foreslåtte forskriftsendringene flere forenklinger av det eksisterende regelverket.

Etter Konkurransetilsynets vurdering vil forslaget til nye regler for toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods til en viss grad bidra til økt importkonkurranse for bedrifter som produserer ulike kjøttprodukter samt varer det nå ikke lenger skal være kvote på innenfor verdigrensen. Økt import av angjeldende produkter vil kunne skjerpe konkurransen både på videreforedlingsleddet og detaljistleddet. Opphevelse av de fleste kvotene fører også til at den enkelte reisende vil få større fleksibilitet i hvilke varer som kan tas med innenfor verdigrensen, og en høyere verdigrense vil føre til at reisende kan nyte godt av å kunne innføre større mengder varer som er billigere i utlandet enn i Norge.  

Konkurransetilsynet stiller seg videre positivt til at det gjøres vesentlige forenklinger i regelverket for innførsel av reisegods. De foreslåtte forenklingene vil gjøre det lettere for de reisende å orientere seg i regelverket. Samtidig vil færre og mindre restriktive reisegodsbestemmelser være ressurssparende blant annet fordi behovet for kontroll blir redusert.

Forøvrig har tilsynet ingen merknader til høringen.