Høring – forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.2007

Konkurransetilsynet viser høringsdokumenter fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). I forskriftsutkastet foreslås det at det fortsatt skal være en sikkerhetsmekanisme for alle landbruksvarer innenfor GSP (General System of Preferences) – ordningen. En slik sikkerhetsmekanisme foreslås utformet slik at Kongen i statsråd har mulighet til å begrense importen av bestemte landbruksvarer dersom importen skaper uheldige virkninger for norsk landbruksproduksjon.

Tilsynet ser det som positivt at den automatiske utstedelsen av importtillatelser etter Toll- og avgiftsdirektoratet-forskriften opphører og at det ikke lenger benyttes en ordning med at et indikativt tak på importen kan brukes til å stanse import av visse landbruksvarer under GSP-ordningen. Tilsynet vurderer at det trolig er tilstrekkelig at det foreligger en sikkerhetsmekanisme som kan brukes dersom import under GSP-ordningen skulle føre til vesentlige markedsforstyrrelser.

Sikkerhetsmekanismer av den type som foreslås vil etter tilsynets vurdering kunne skape usikkerhet om de faktiske mulighetene for å kunne eksportere landbruksprodukter til Norge. En slik usikkerhet vil igjen kunne undergrave hensikten bak deler av GSP-ordningen, det vil si å oppnå økt import av landbruksvarer fra de fattigste landene. For i størst mulig grad å unngå slike uheldige effekter av en sikkerhetsmekanisme er det derfor viktig at mekanismen og GSP ordningen for øvrig utformes til å bli mest mulig gjennomsiktig og forutsigbar.