Høring – opplysning om premieendring ved fornyelse av forsikringsavtalen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.03.2007

Konkurransetilsynet støtter Kredittilsynets forslag om å innføre en forskrift om opplysning om premieendring ved fornyelse av forsikringsavtalen for avtaler om annen forsikring enn livsforsikring. En plikt for forsikringsselskaper til å opplyse om premieendringer ved fornyelse av forsikringsavtalen er etter Konkurransetilsynets oppfatning egnet til å skjerpe konkurransen.

Etter Konkurransetilsynets oppfatning er det viktig at informasjon som gjør det lettere for forbrukere å sammenligne tilbud gjøres tilgjengelig. Dersom forbrukerne får bedre informasjon om sine egne forsikringsavtaler vil de lettere kunne sammenligne ulike forsikringstilbud. Ved at premieendringer må opplyses ved fornyelse av forsikringsavtalen vil det bli økt gjennomsiktighet i markedet. Forbrukerne vil dermed i større grad settes i stand til å gjøre rasjonelle valg basert på forsikringens pris og egenskaper, noe som vil kunne bidra til å skjerpe konkurransen på skadeforsikringsmarkedet.