Høring – forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.12.2007

Konkurransetilsynet støtter Kommunal- og regionaldepartementets forslag om lovendringer som skal bidra til en høy etisk standard, større åpenhet og rolleklarhet i norske kommuner.

Slik Konkurransetilsynet ser det, vil vektleggingen av etikk i kommuneloven være positiv i forhold til de hensyn som konkurranseloven og lov om offentlige anskaffelser skal ivareta. Større oppmerksomhet om etikk i kommuneforvaltningen vil kunne bidra til å øke bevisstheten om konkurranseregler og reglene om offentlige anskaffelser.

Departementet foreslår blant annet å innta en bestemmelse i kommuneloven om at administrasjonssjefen og medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd ikke kan sitte i styret i kommunale eller fylkeskommunale foretak. I tillegg foreslås det at reglene om automatisk habilitet i forvaltningsloven § 6 bokstav e skal gjelde for ledere eller medlemmer av styret i selskap som helt ut eies av stat eller kommune.

En større klarhet med hensyn til rollekombinasjoner slik disse lovendringene legger opp til, vil kunne bidra til å oppnå de formål som ligger til grunn for reglene om offentlige anskaffelser. Lovendringene vil også kunne være positive i forhold til å unngå konkurranseskadelig kryssubsidiering.