Høyring – Endring i forskrift 2003-08-14 nr 1053 om omsetning o.a. av visse reseptfrie legemidlar utanom apotek

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.10.2007

Konkurransetilsynet er positiv til den føreslåtte endringa om å fjerne kravet om særskilt løyve i § 3 i forskrifta og erstatte det med heimel for Statens legemiddelverk til å nedleggje forbod mot omsetning overfor verksemder som ikkje vert sett på som skikka.