Høring – Endringer i politiloven, straffeprosessloven og forvaltningsloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.10.2007

Departementet foreslår blant annet å innføre adgang til dispensasjon fra taushetsplikten for bruk av observasjon som metode ved politiforskning. Det foreslås derfor å tilføye en ny bestemmelse i politiloven § 13 a som gir uttrykkelig hjemmel for å la andre følge med og observere politiets arbeid.

For å unngå tvil om bestemmelsens anvendelsesområde er Konkurransetilsynet av den oppfatning at det bør vurderes å innta en presisering i forvaltningsloven § 13 d første ledd for å klargjøre at bestemmelsen gjelder politiets tjenesteutøvelse.