Høring – Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.11.2007

Konkurransetilsynet finner det nødvendig å foreta en presisering knyttet til tolkningen av bestemmelsen i konkurranseloven § 3 om at loven ikke gjelder for arbeids- og ansettelsesvilkår.

Det som er unntatt med hjemmel i konkurranseloven § 3 er avtalebestemmelser mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller kollektive avtaler mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Utveksling av informasjon mellom aktører om arbeids- og ansettelsesvilkår vil normalt ikke være omfattet av denne unntaksbestemmelsen.