Høring – forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om transaksjonsrapportering

Bestemmelse ikon Bestemmelse: I henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni nr 75, 2007 (verdipapirhandelloven) § 10-18 skal verdipapirforetak rapportere transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked. Bestemmelsen gjennomfører MiFID artikkel 25.3 til 25.7. Kre

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.09.2007

I henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni nr 75, 2007 (verdipapirhandelloven) § 10-18 skal verdipapirforetak rapportere transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked. Bestemmelsen gjennomfører MiFID artikkel 25.3 til 25.7. Kredittilsynet foreslår i denne høringen at det fastsettes ytterligere forskriftsbestemmelser med hjemmel i verdipapirhandelloven 10-18 fjerde ledd for å klargjøre enkelte begreper som benyttes i kommisjonsforordningen, og på denne måte bidra til en avklaring av anvendelsesområdet for transaksjonsrapporteringsreglene.

Konkurransetilsynet deler Kredittilsynets oppfatning om at forskjellige regelverk, og dermed forskjellige krav til investeringer for verdipapirforetakene vil kunne virke konkurransevridende, og dermed påvirke konkurransen i negativ retning. For å sikre tilfredsstillende vilkår for konkurranse, er det etter Konkurransetilsynets vurdering viktig at det norske regelverket ikke skiller seg vesentlig fra regelverk i konkurrerende markeder.