Høring – forslag til ny forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.04.2007

Høringsuttalelsen gjelder et forslag til ny forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport i forbindelse med gjennomføring av Rådsforordning (EF) nr. 561/2006 og

Rådsdirektiv 2006/22/EF med nasjonale tilpasninger. Et av hovedformålene med forordningen er å harmonisere vilkårene for konkurranse mellom ulike former for landtransport.