Forslag til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.04.2007

Regjeringen ved Miljøverndepartementet foreslår et system for klimagasskvoter som skal bidra til å få ned Norges utslipp av klimagasser, og som skal være et viktig element i oppfyllelsen av den norske utslippsforpliktelsen under Kyotoprotokollen for 2008-2012.

Konkurransetilsynet har vurdert forslaget og har noen kommentarer. Kommentarene tar utgangspunkt i at klimapolitikken bør vurderes ut fra sentrale målsettinger om styrings- og kostnadseffektivitet.