Forskrift om konkurranseavgrensande verksemd i skogbruket

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.01.2007

I eit forslag til forskrift frå Landbruks- og matdepartementet vert det opna opp for konkurranseskadeleg samarbeid og misbruk av dominerande stilling i skogbruksnæringa. Konkurransetilsynet meiner at utkastet til forskrift ikkje bør vedtakast slik det er foreslått.