V2000-100 – Bestemmelser om renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning for private slakterier og grossister

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Søknad om dispensasjon til Finansnæringens Hovedorganisasjon (tidligere Den norske Bankforening) og Sparebankforeningen i Norge for bestemmelsene om provisjonen og renten på driftskreditt i punkt 8 i overenskomst om retningslinjer av 30. mars 1968 for en

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.08.2000

Søknad om dispensasjon til Finansnæringens Hovedorganisasjon (tidligere Den norske Bankforening) og Sparebankforeningen i Norge for bestemmelsene om provisjonen og renten på driftskreditt i punkt 8 i overenskomst om retningslinjer av 30. mars 1968 for en oppgjørs- og driftskredittordning for kjøttprodusenter (private slakterier og grossister), avslås.

Partene i overenskomsten skal innen 3 uker underrette medlemmene om at bestemmelsene om provisjon og renten på driftskreditt i punkt 8 i overenskomsten er opphørt og innen 1. desember 2000 endre overenskomsten i samsvar med Konkurransetilsynets vedtak.

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet.

Konkurransetilsynet viser til brev av 22. mai 2000 fra Kjøttbransjens Landsforbund med søknad om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 for bestemmelser om driftskredittrenten i punkt 8 i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning for kjøttprodusenter (private slakterier og grossister). Kopi av brevet er sendt Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen i Norge. Overenskomsten ble inngått den 30. mars 1968 mellom Kjøttbransjens Landsforbund (Kjøttbransjen), Den norske Bankforening (Bankforeningen) og Sparebankforeningen i Norge (Sparebankforeningen). De to bankforeningene inngikk en likelydende overenskomst i 1967 med landbrukssamvirket.

I brev av 11. januar 1995 ga Konkurransetilsynet dispensasjon til 1. januar 2000 fra konkurranse-loven § 3-4 for bestemmelsene om driftskredittrenten i overenskomsten. Konkurransetilsynet mener at bestemmelsene i punkt 8 i overenskomsten om at driftskredittrenten ikke må overstige kassakredittrenten rammes av konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 pga. bankforeningenes deltagelse.

Konkurransetilsynet har i brev av 2. mai 2000 til partene i overenskomsten minnet om at dispensasjonen ble gitt for en periode på fem år og opphørte 1. januar 2000. Etter det Konkurransetilsynet kjenner til er bestemmelsene om driftskreditt i punkt 8 ikke fjernet i overenskomsten. Bestemmelsene i overenskomsten kan ikke lovlig opprettholdes uten dispensasjon fra forbudet i konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1.