V2000-98 – renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning for landbruket

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Søknad om dispensasjon til Finansnæringens Hovedorganisasjon (tidligere Den norske Bankforening) og Sparebankforeningen i Norge for bestemmelsene om provisjonen og renten på driftskreditt i punkt 8 i overenskomst om retningslinjer av 16. juni 1967 for en

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.08.2000

Søknad om dispensasjon til Finansnæringens Hovedorganisasjon (tidligere Den norske Bankforening) og Sparebankforeningen i Norge for bestemmelsene om provisjonen og renten på driftskreditt i punkt 8 i overenskomst om retningslinjer av 16. juni 1967 for en oppgjørs- og driftskredittordning for landbruket, avslås.

Partene i overenskomsten skal innen 3 uker underrette medlemmene om at bestemmelsene om provisjon og renten på driftskreditt i punkt 8 i overenskomsten er opphørt og innen 1. desember 2000 endre overenskomsten i samsvar med Konkurransetilsynets vedtak.

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet.

Konkurransetilsynet viser til brev av 15. juni 2000 fra Landbrukssamvirkets Felleskontor med søknad om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 for bestemmelser om driftskreditt-renten i punkt 8 i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning for landbruket. Kopi av brevet er sendt Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen i Norge. Overenskomsten ble inngått den 16. juni 1967 mellom Landbrukssamvirkets Felleskontor (Landbrukssamvirket), Den norske Bankforening (Bankforeningen) og Sparebankforeningen i Norge (Sparebankforeningen).

I brev av 11. januar 1995 ga Konkurransetilsynet dispensasjon til 1. januar 2000 fra konkurranse-loven § 3-4 for bestemmelsene om driftskredittrenten i overenskomsten. Konkurransetilsynet mener at bestemmelsene i punkt 8 i overenskomsten om at driftskredittrenten ikke må overstige kassakredittrenten rammes av konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 pga. bankforeningenes deltagelse.

Konkurransetilsynet har i brev av 2. mai 2000 til partene i overenskomsten minnet om at dispensasjonen ble gitt for en periode på fem år og opphørte 1. januar 2000. Etter det Konkurransetilsynet kjenner til er bestemmelsene om driftskreditt i punkt 8 ikke fjernet i overenskomsten. Bestemmelsene i overenskomsten kan ikke lovlig opprettholdes uten dispensasjon fra forbudet i konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1.