V2000-49 – Tele Danmark AS’ erverv av 51 prosent av aksjene i ElTele Øst

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-11 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.05.2000

Konkurransetilsynet har godkjent Tele Danmark AS’ erverv av 51 prosent av aksjene i ElTele Øst AS, i det ervervet ikke vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål. Det ble i forbindelse med ervervet inngått en aksjonæravtale mellom Tele Danmark og de øvrige aksjeeiere i ElTele Øst. Aksjonæravtalen inneholder bestemmelser som begrenser Tele Danmarks og de øvrige aksjeeiernes muligheter til å konkurrere med ElTele Øst og med hverandre. En del av disse begrensningene må etter Konkurransetilsynets vurdering ses i sammenheng med vurderingen av ervervet etter konkurranseloven § 3-11, mens andre begrensninger må vurderes etter forbudsbestemmelsene eller etter konkurranseloven § 3-10. Konkurransebegrensninger i aksjonæravtalen som ikke anses å være en nødvendig forutsetning for eller følge av ervervet, er etter Konkurransetilsynets vurdering ikke i strid med forbudet mot markedsdeling i konkurranseloven § 3-3. Konkurransetilsynet har videre med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 fjerde ledd opphevet en tidligere dispensasjonen til grunnleggerne av ElTele Øst, idet forutsetningen for denne dispensasjonen ikke lenger er oppfylt.