V2000-29 – Avvikling av samarbeidsavtale mellom TV2 AS og TVNorge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.03.2000

I henhold til konkurranseloven kan en dispensasjon trekkes tilbake dersom vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt eller forutsetningen for dispensasjon ikke lenger er til stede. Konkurransetilsynet legger til grunn at «Termination Agreement» av 1. desember 1999 mellom TV2, TVN og SBS Broadcasting SA erstatter «Co-operation Agreement» av 23. mai 1997. Avtalen som ble innvilget dispensasjon den 20. oktober 1997 er dermed opphørt å eksistere. Etter Konkurransetilsynets vurdering tilsier dette at forutsetningen for dispensasjon fra konkurranse-loven ikke lenger er oppfylt. Dispensasjonen må derfor oppheves. Som vilkår for innvilgelsen av dispensasjonen for «Co-operation Agreement» av 23. mai 1997 ble TV2 og TVN pålagt en meldeplikt til Konkurransetilsynet. Denne innebærer at selskapene 15 dager etter utgangen av hvert kvartal må sende inn en melding til tilsynet om utviklingen i seeroppslutning, reklamepriser og sendetider. Meldeplikten ble innført fordi tilsynet ønsket å bli holdt underrettet om hvorvidt TV2 oppfylte sine forpliktelser etter «Co-operation Agreement». Siden programsamarbeidet mellom TV2 og TVN er opphørt og dispensasjonen for avtalen mellom selskapene oppheves, avvikles også meldeplikten knyttet til dette konkrete avtalesamarbeidet.

Konkurransetilsynet viser til brev av 24. februar i år fra TV2 AS angående avvikling av en samarbeidsavtale mellom TV2 AS og TVNorge AS. Det vises også til tilsynets vedtak av 20. oktober 1997 der TV2 AS og TVNorge AS fikk dispensasjon fra konkurranseloven (krrl) § 3-3 for å samarbeide om programvirksomheten til TVNorge AS.