V2000-02 – for prisregulering ved salg av andre produkter enn drivstoff fra drivstofforhandlere

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.01.2000

Esso søkte om dispensasjon til å fastsette maksimalpris overfor sine bensinforhandlere, til å foreslå priser ved hjelp av et pris- og kalkulasjonssystem, og på vegne av sine forhandlere om dispensasjon til at disse skal kunne fastsette felles priser. Saken gjaldt kun dagligvarer, kioskvarer og rekvisita, ikke drivstoff. Når det gjelder disse produktene, har Esso konkurranse fra flere ulike typer forhandlere i de lokale markedene. Konkurransetilsynet la til grunn at prisreguleringene det ble søkt hadde liten konkurransemessig betydning, og dispensasjon ble gitt.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse angående dispensasjoner fra konkurranseloven for prisreguleringer ved salg fra forhandlerne til Esso Norge AS (Esso) og varsel om vedtak av 10. november 1999. Esso har søkt om dispensasjon til ulike prisreguleringer for produkter som selges gjennom Essos distribusjonssystem. I et tidligere vedtak av 9. september d.å. om dispensasjon fra konkurranseloven for Esso og Essos varmeforhandlere, framgår det hvordan tilsynet vil skille mellom bensin- og varmeforhandlere i saksbehandlingen. I denne omgang vil tilsynet derfor kun vurdere søknader om prisregulering ved salg fra bensinforhandlere. Videre vil spørsmålet om prisregulering av drivstoffpriser bli vurdert separat senere.