A2000-26 – Statkrafts erverv av aksjer i Vestfold Kraft og Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.12.2000

Statkraft inngikk 10. mai 2000 avtaler med SKK og VK om at Statkraft skal erverve 34 prosent av aksjene i hver av de to selskapene. Konkurransetilsynet har vurdert ervervene i henhold til konkurranseloven § 3-11. Engroshandel med kraft foregår i dag i et nordisk marked gjennom et felles spotmarked og finansielle markeder. Ervervene får ingen merkbar virkning på konsentrasjonen blant produsentene i det nordiske engrosmarkedet. På grunn av flaskehalser i overføringsnettet blir det relevante markedets geografiske utstrekning i perioder begrenset til Sør-Norge. I dette markedet øker Statkraft sin innflytelse, og Konkurransetilsynet er bekymret for at Statkraft er i ferd med å få kontroll over en så betydelig andel av den regulerbare produksjonen at markedsmakt kan utøves i Sør-Norge. Konkurransetilsynet har etter en vurdering av ervervene ikke funnet at Statkraft vil kunne utøve markedsmakt i et slikt omfang at ervervene må sies å innebære eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen.

Statkraft SF inngikk 10. mai 2000 parallelle avtaler med Vestfold Kraft AS (VK) og Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap (SKK) om at Statkraft skal erverve 34% av aksjene i hver av de to selskapene. Ervervene gjennomføres ved rettede emisjoner, og disse ble godkjent i selskapenes generalforsamlinger henholdsvis 14. juni (SKK) og 20. juni (VK). Ervervene ble meldt til Konkurransetilsynet henholdsvis 15. juni og 28. juni 2000 i henhold til konkurranseloven § 3-11 sjuende ledd. Konkurransetilsynet har vurdert ervervene i henhold til konkurranseloven § 3-11. Tilsynet har kommet til at ervervene ikke kan sies å føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i de relevante markedene. I vedlagte notat av i dag følger en redegjørelse for de vurderingene som ligger til grunn for avgjørelsen.