A2000-21 – Tamro OYJs erverv av aksjer i Apokjeden AS og Apokjeden AS’ erverv av aksjer i Tamro Distribusjon AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.08.2000

Konkurransetilsynet har besluttet å ikke gripe inn mot Tamro OYJs erverv av aksjer i Apokjeden AS og Apokjeden AS’ erverv av aksjer i Tamro Distribusjon AS. Hoved-grunnen til dette er at apotekmarkedet er i sterk endring og at Apokjeden AS’ markedsandel er redusert de siste seks månedene. Tilsynet har også lagt vekt på at etablerings-mulighetene for nye apotek etter gjeldende apoteklov er blitt bedre som følge av nye retningslinjer fra Sosial- og helsedepartementet. Konkurransetilsynet vil følge nøye med i markedsutviklingen i apotekmarkedet og har derfor varslet partene om at de kan bli pålagt en meldeplikt. Meldeplikten vil gå ut på at partene informerer tilsynet etter utgangen av hvert kvartal om utviklingen i selskapenes omsetning, markedsandeler og antall medlemmer i Apokjeden. Meldeplikten vil gjelde i to år. Partene har frist til 11. september 2000 med å komme med merknader til varselet om meldeplikt.

Konkurransetilsynet viser til melding fra advokatfirmaet Kvale & Co. den 7. mars 2000 om at Apokjeden AS (heretter Apokjeden) erverver 49 prosent av aksjene i Tamro Distribusjon AS (heretter Tamro Distribusjon), samt til melding fra advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech den 16. mars 2000 om at Tamro OYJ (heretter Tamro) i to omganger erverver til sammen 23 prosent av aksjene i Apokjeden. Konkurransetilsynet viser videre til sitt brev av 24. februar i år der blant annet en del forhold vedrørende Apokjedens medlemsavtale ble behandlet, og til møte med Apokjeden, Tamro og Tamro Distribusjon (heretter partene) den 3. april, 12. april og 5. juli i år.

Konkurransetilsynet varslet den 26. mai 2000 i henhold til konkurranseloven (krrl.) § 3-11 sjette ledd og forvaltningsloven (fvl.) § 16 Apokjeden, Tamro og Tamro Distribusjon om at tilsynet vurderte å foreta inngrep mot Tamros erverv av 23 prosent av aksjene i Apokjeden og Apokjedens erverv av 49 prosent av aksjene i Tamro Distribusjon etter krrl. § 3-11 og mot avtaler mellom partene med bestemmelser om kjøpsplikt etter krrl. § 3-10.

Konkurransetilsynet har på bakgrunn av opplysninger fra partene og andre markedsaktører samt den siste tids utvikling i apotekmarkedet sluttført sine vurderinger og funnet at det ikke er grunnlag for inngrep mot ervervene etter krrl. § 3-11. Tilsynet har videre på det nåværende tidspunkt ikke funnet grunnlag for å foreta inngrep mot avtaler om kjøpsplikt etter krrl. § 3-10.

Tilsynets konklusjoner er blant annet basert på at apotekmarkedet er i sterk endring og at Apokjedens tilsynets opplysninger kommet langt i sitt arbeid med å etablere konkurrerende kjeder. De nye retningslinjene for konsesjonsbehandling vil også bedre etableringsadgangen for nye apotek. Disse forholdene innebærer at ervervene og bestemmelsene om kjøpsplikt etter tilsynets vurdering ikke fører til en begrensning av konkurransen i markedet for legemidler som gir grunnlag for inngrep etter konkurranseloven.

Selv om tilsynet på det nåværende tidspunkt ikke finner grunnlag for å gripe inn mot bestemmelsene om kjøpsplikt for Apokjedens medlemmer, utelukker ikke tilsynet at det senere kan bli aktuelt med inngrep mot bestemmelsene dersom Apokjedens markedsstilling tilsier det.

Konkurransetilsynet vurderer fortsatt enkelte bestemmelser i Apokjedens medlemsavtale, som tilsynet tidligere har gitt uttrykk for strider mot forbudet mot markedsdeling i krrl. § 3-3. Tilsynet tok opp dette forholdet i sitt brev av 24. februar i år og vil komme tilbake til det overfor Apokjeden på et senere tidspunkt.