V1999-32 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.06.1999

I henhold til bestemmelsene i konkurranseloven gir Konkurransetilsynet nå bare tidsbegrensede dispensasjoner. I Ot. prop. 41 (1992/93) forutsettes det at vedtak som er truffet med hjemmel i prisloven, skal gjennomgås. Det innebærer at Konkurransetilsynet må sørge for at dispensasjoner gitt etter forskriftene av 1. juli 1960 blir revurdert. På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak :Prisdirektoratets dispensasjon, av 1. juli 1982, mellom Den norske Forfatterforening og Den norske Bokklubben AS for fastsettelse av honorar til forfattere, oppheves.