V1999-14 – Norske Musikklæreres Landsforbund. Veiledende priser for musikkundervisning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-4 jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.03.1999

Konkurransetilsynet kan dispensere fra forbudene i konkurranseloven dersom konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller det foreligger særlige hensyn. I dette tilfellet er ingen av kriteriene oppfylt. Tilsynet har derfor fattet vedtak om at Norske Musikklæreres Landsforbunds dispensasjon av 9.mars 1961 for bestemmelser om musikkundervisning, oppheves. Norske Musikklæreres Landsforbunds søknad om dispensasjon av 15. november 1999 til å utarbeide og utgi veiledende satser for privat musikkundervisning, avslås.