V1998-103 – Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening – dispensasjon fra § 3-1 og § 3-4, jf. § 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.11.1998

Den norske Forleggerforening (DnF) og Den norske Bokhandlerforening (DnB) innvilges dispensasjon fra konkurranseloven for bokbransjeavtalen. Det stilles flere vilkår for dispensasjonen. Det er tilsynets oppfatning at fastpris på blant annet skjønnlitteratur og sakprosa vil kunne medvirke til å opprettholde både produksjon og spredning av kulturpolitiske bøker. På grunnlag av dette er det tilsynets vurdering at kulturpolitiske hensyn kan veie tyngre enn effektivitetshensynet for deler av avtalen. Tilsynet kan imidlertid ikke se at fast utsalgspris på skole-, lære- og fagbøker er nødvendig for å oppfylle avtalens kulturpolitiske mål. Etter tilsynets oppfatning har fastprisreguleringen av disse to bokgruppene hovedsakelig som virkning å trygge det økonomiske grunnlaget til bokhandlerne. Avtalens fastprisregulering av skole-, lære- og fagbøker fikk derfor ikke dispensasjon fra konkurranseloven. Konkurransetilsynets vedtak er påklaget til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I brev av 25 januar 1999 til departementet anbefaler tilsynet at klagen ikke blir tatt til følge. Departementet har pr. 23. februar 1999 ikke truffet sin avgjørelse.