V1998-92 – Vedtak om opphevelse av dispensasjon for Grenland Transport AS

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.11.1998

I vedtak V98-09 ble det gitt dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot markedsdeling. Dispensasjon gjaldt et samarbeid mellom selvstendige transportører (lastebileiere) som innebar at et selskap, Grenland Transport, fordelte transportoppdrag mellom de tilknyttede transportørerene. Dispensasjonsvedtaket ble påklaget og Konkurransetilsynet tok saken opp til ny behandling. Det sentrale spørsmålet var om et konkurranseforbud pålagt deltakerne i samarbeidet måtte anses som en ulovlig markedsdeling. Videre var det spørsmål om selve fordelingen av oppdrag måtte anses som en markedsdeling. Konkurransetilsynet kom til at dette ikke var tilfellet. V98-09 kunne derfor oppheves. Konkurransetilsynet fulgte her opp sine standpunkter i avgjørelsene A98-05 og A98-10.