V1998-66 – Dispensasjon fra § 3-1 for prisfastsetting i franchisevirksomhet innen kursmarkedet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.09.1998

Firmaet «Bli glad i deg selv!» innvilges dispensasjon slik at det i kontraktene med bedriftens franchisetakere kan inntas bestemmelser om felles priser i kursvirksomheten for de bedrifter som inngår en franchiseavtale. Det stilles som vilkår for dispensasjonen at franchisetaker skal stå fritt til å fastsette priser som er lavere enn denne felles prisen.