A2013-20 – Quality Manager – KS og Kommuneforlaget – Konkurranseloven § 12 tredje ledd – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 tredje ledd - Avslag på anmodning om å gripe inn

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.10.2013

Konkurransetilsynet mottok den 20. februar 2013 et tips fra Quality Manager +Com AS (heretter benevnt Quality Manager). Den 13. mars 2013 sendte Quality Manager inn en klage vedrørende samme forhold. Quality Manager gjør gjeldende at KS (Kommunesektorens organisasjon) og Kommuneforlaget på en utilbørlig måte har utnyttet sin dominerende stilling i markedet for digitale internkontrollsystemer i strid med konkurranseloven § 11. Bakgrunnen for påstanden er at Quality Manager har opplevd at Kommuneforlaget den siste tiden har vunnet mange anbud på bekostning av blant annet Quality Manager. Quality Manager mener dette skyldes to forhold: 1) bare Kommuneforlaget får delta på og presentere sine løsninger på KS-seminar, og 2) kravspesifikasjonene i anbudskonkurransene har nye krav som favoriserer Kommuneforlaget, og Quality Manager mistenker at Kommuneforlaget dikterer kravspesifikasjonene.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.