A2013-10 – Mona Sand & Singel AS – avslag på anmodning om inngrep – konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 11

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.03.2013

Mona Sand & Singel AS (MSS) har fremsatt klage rettet mot Statens Vegvesen (region Øst) for brudd på konkurranseloven § 11. I klagen anfører MSS at Vegvesenet selger pukk til rovpris. Videre anfører MSS at Vegvesenet benytter konkurransevridende vilkår i anbud om bruk av pukk fra eget massedeponi/overskuddslager på Knapstad (Hobøl kommune) i Østfold fylke.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har Konkurransetilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt, samt den betydelige mengden saker som for tiden er til behandling.