V2012-16 – Lemminkäinen Norge AS – Scandinavian Repaving Recycling AS – Vedtak 2011-8 – Scandinavian Repaving Recycling AS godkjennes ikke som kjøper

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2012

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om ikke å godkjenne Scandinavian Repaving Recycling AS som kjøper av Lemminkäinen Norge AS sitt asfaltverk i Harstad.

I vedtaket V2011-8 godkjente Konkurransetilsynet Lemminkäinen Norge AS sitt oppkjøp av Mesta Industri AS på vilkår av at Lemminkäinen solgte sitt asfaltverk i Harstad, idet tilsynet var av den oppfatning at foretakssammenslutningen ville medføre en vesentlig begrensning av konkurransen i asfaltmarkedet i Nord-Norge.

Partene foreslo avhjelpende tiltak som ville forhindre en konsentrasjonsøkning gjennom å legge til rette for flere aktører i markedet. Konkurransetilsynet fant at tiltaket som ble foreslått vil være tilstrekkelig for å sikre konkurranse i asfaltmarkedet i Nord-Norge, og påla i tråd med partenes forslag salg av Lemminkäinen sitt asfaltverk i Harstad.

Lemminkäinen anmodet senere om godkjennelse av salg av asfaltverket i Harstad til selskapet Scandinavian Repaving Recycling AS (SRR), noe Konkurransetilsynet i vedtak V2012-16 ikke fant å kunne innvilge under henvisning til at SRR etter Konkurransetilsynets oppfatning ikke er en tilstrekkelig egnet kjøper. Konkurransetilsynet har vurdert det slik at salg til SRR ikke vil være egnet til å avhjelpe de konkurransemessige følgene av foretakssammenslutningen mellom Lemminkäinen Norge AS og Mesta Industri AS.