A2012-16 – Pescatech konkurranseloven § 12 jf. § 11-avslag på anmodning om å gripe inn mot Marel Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.10.2012

Klager ber Konkurransetilsynet vurdere hvorvidt Marel sitt forsøk på å hindre kunder å benytte seg av klagers konsulenttjenester innenfor lakseforedlingsindustrien er i strid med konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å kunne prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av denne saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydningen av de ressurser som vil kreves for å ta stilling til om forbudsbestemmelsene i konkurranseloven er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.